Planera din bastu rätt

Planering av bastun viktig innan man låser de slutgiltiga måtten. Med dörrens och aggregatets rätta placering blir även den minsta bastun rymlig.

1. För vem ska bastun byggas?

Innan planeringen, tänk efter hur många personer använder bastun? Planera en extra plats. En sittplats tar en hörnbit eller 600 mm rak lave.

Det finns många olika lavemodeller. Nedan finns några exempel med rekommendationer för antalet personer och storlek på bastun samt lavemodell. Rekommendation för antalet personer: med första siffran menas nuvarande behov och till nästa har man lagt till en"extraplats".

 1. Rak lave Rekommenderas för 1-2 personer. Rak lave passar i allmänhet alla bastun, p g a. det lilla utrymme den tar. Rekommenderad minimidjup för bastun är 1500 mm och bredd 1600 mm. Dörren placeras i någondera sida. Aggregatets säkraste placering är vid dörrväggen, detta garanterar en trygg användning av lavarna. 
 2. L-modell lave (liten) Rekommenderas för 2-3 personer. Aggregatet bör placeras vid dörrväggen, detta garanterar en trygg användning av lavarna. Lagom dimension för bastun är 1900 mm x 1800 mm.
 3. L-modell lave (stor) Rekommenderas för 3-4 personer. Om man vill att L-modell laven sträcker sig från vägg till vägg, är bästa placeringen för aggregatet vid dörrväggen. Aggregatet behöver definitivt skydd mot lavarna och sidan med aggregaträcke i L-modell. Den här bastun bör vara minst 2400 mm bred och 1700 mm djup.  
 4. U-modell lave Rekommenderas för 4-5 personer. U-modell lave passar bastu med dörr i mitten av väggen. Rekommenderad minimibredd för bastun är 2100 mm och djup 1800 mm. Rekommendation 2600x1800 mm. Säkraste platsen för aggregatet är vid dörrväggen. Detta garanterar en trygg användning av lavarna. Om man vill att nedre laven fortsätter ända till dörrväggen, bör man lämna 900 mm utrymme vid dörrväggen.
 5. Lave där man sitter mittemot varandra Rekommenderas för 5-6 personer. Av alla lavar kräver den här laven bredaste utrymmet. Rekommenderad minimibredd för bastun är 2600 mm och minimidjup 1800 mm. Den bästa bredden vore över 2800 mm. Då kan nedre laven göras enhetlig och förflyttningen i bastun blir så trygg som möjligt. Två raklavar mittemot varandra, minimimåtten är 2400 mm x 1700 mm.

När man vet antalet bastubadare, är det dags att välja lavemodell. I det här exemplet fanns 5 modeller, men samtliga kan formas. SunSauna har ett planeringsprogram med vilkens hjälp du kan välja passande lavemodell, programmet talar om de optimala måtten.   

Bästa resultat fås om man kan påverka bastuns mått samt dörrens placering efter att valet av aggregat och lavemodell gjorts. I regel kan en 100 mm:s måttändring i bastuns mått eller i dörrens placering påverka den slutgiltiga lösningen betydligt. Därför är planeringen av dimensioneringen särskilt viktig, före slutgiltiga ritningar.

OBS! Om bastuns storlek är fastställd innan planeringen av inredningen, blir man ofta tvungen att göra kompromisser i valet av lavar och typ av aggregat.

 

1. Rak lave 1800*1600

2. Liten L-modell lave, 1900*1800

3. Stor L-modell lave, 2400*1700

4. U-modell lave, 2600*1800

5. Lavar mittemot varann, 3000*2000

2. Vilket aggregat ska väljas till bastun?

Faktorer som påverkar valet av aggregat: storlek på bastun, typ av aggregat och utseende. Samtliga aggregattillverkare meddelar bastu-utrymmets minimi- och maximivolym för aggregaten. Före valet av aggregat observera även glas- och stenytor som finns i bastun, de påverkar aggregatets effekt. Beräkna först bastuns volym i kubik och lägg till en kubik för varje kvadrat av glas eller sten. I exemplet nedan presenteras en beräkning av hur aggregatets effekt påverkar dimensioneringen. 

Exempel 1. Bastuns storlek 2000*2000*2300 mm, elaggregat, framväggen kakel och glas.

 1. Beräkning av bastuns volym: 2,0 x 2,0 x 2,3 m = 9,2 kubik. 
 2. Framvägg kakel och glas, area: 2,0 x 2,3 m = 4,6 kvadrat. Betyder att man lägger till 4,6 kubik till bastuns verkliga kubikantal.
 3. Aggregatet ska vara anpassat för 13,8 kubiks bastu. (9,2 + 4,6 = 13,8 kubik)

Det finns många olika slags aggregat. Elaggregaten kan delas in i aggregat som alltid är redo (t.ex. Harvia Forte, Helo Saunatonttu), täljstensaggregat (t.ex. Mondex eller Vuolux), pelaraggregat (Iki eller Harvias Kivi) och vanliga aggregat som monteras på väggen (flera modeller hos samtliga aggregattillverkare). "Alltid redo"- och pelaraggregaten kan också integreras i fotlaven, vilket ökar fotutrymmet.

På bilden från vänster till höger: "Alltid redo" aggregat (Harvia Forte), pelaraggregat (Iki-aggregat), aggregat som monteras på väggen (Harvia Moderna), vedeldad bastu-ugn (Kastor) och täljstensaggregat (Mondex).

3. Var placeras dörren?

Två saker har betydelse för var dörren ska placeras: badrummets möbler badkar, dusch, dörren till relaxrummet samt aggregatets placering och lavemodell. 

Om badkaret eller duschen står vid väggen som är mellan badrummet och bastun, ska man reservera ca 900 mm för dem. I bastun med den Raka och Lilla L-laven kan man använda 900-1000 mm för aggregatet och i bastun med den Stora L-laven, U-laven och lavar mittemot varann, för laven. 

 1. I Raka och Lilla L-laven placeras dörren vid någondera sida och aggregatet på dörrens andra sida. 
 2. I Stora L-laven och U-laven placeras dörren i mitten och aggregatet med säkerhetsavstånd på andra sidan dörren. För aggregatet lämnas 600-800 mm, för dörren 900mm och för lavarna 900-1000mm. Rekommenderad bredd för Stora L-laven och U-laven är 2400 – 2600 mm.
 3. I lavar mittemot varann placeras dörren och aggregatet i mitten. För lavarna och dörren reserveras 900 mm, minimibredden är 2700mm, rekommenderad över 2800mm.
 

Liten L-lave, för aggregatet lämnas 900-1000 mm utrymme. Aggregatet integrerat.

Stor L-lave, för övre laven lämnas ca 900-1000 mm

4. Var placeras aggregatet?

Det finns tre regler för hur aggregatet placeras, med vars hjälp man kan placera aggregatet funktionellt i alla bastun. Aggregatet bör placeras så att:

 1. Bastubadaren ser aggregatet.
 2. Bastubadaren inte bränner sig när han stiger upp eller ned från laven.
 3. Om bastun har en glasvägg, placeras aggregatet i närheten av den så att bastubadaren ser aggregatet och genom glasväggen.

Aggregatet bör i första hand placeras i vänster eller höger hörn vid dörrväggen. Då blir användningen av lavarna säkert och rätlinjigt. Aggregatet skyddas av aggregaträcke alltid när det är risk att stöta emot det. Aggregat som placerats i änden av L och U-modell laven, är skyddat bakom armstödet i lavens ände. 

5. Glasvägg mellan bastu och badrum

Känslan av mer rymd fås med hjälp av en glasvägg. Glasväggens idé är att sammankoppla bastu och badrum till en öppen helhet. Belysningen i bastun skapar stämning i badrummet och tvärtom. Glasväggens fördelar jämfört med traditionella vägglösningar är:

 1. Utrymmena blir en öppen helhet. 
 2. Inga murkna delar (lister i aluminium och kromade gångjärn).
 3. Finslipad slutprodukt.
 4. Snabb montering.

Basturum som är kvadrat- eller rektangulärformat är lättast att inreda funktionellt. Lagom höjd på bastun är 2200 – 2300 mm.

 

Vid planeringen av glasväggen ska man ta hänsyn till duschens placering. När du planerar utrymmet, se till att duschen placeras långt bort från glasväggen. Under glasväggen går det bra att placera badkaret. Säkerheten ökar i barnfamiljer, när föräldrarna kan ha uppsikt över barnens vattenlekar från bastun.

Aggregatet kan monteras under glaset eftersom glaset är härdat och det tål temperaturväxlingar bra. Glasväggen påverkar inte märkvärt temperaturen i bastun, men däremot uppvärmningstiden. Med rätt aggregat kan detta rättas till. (se ” 2. Vilket aggregat ska väljas till bastun?")

6. Lavebelysning som ljuskälla

I bastun vill man ha stämningsfull belysning. Den måste vara tillräcklig, men inte bländande.Temperaturen och fuktigheten ställer sina begränsningar för belysningen. Av den här anledningen är urvalet av hållbar belysning för bastu-utrymmena begränsat jämfört med urvalet för torra utrymmen.

Fiberbelysningen är för närvarande den säkraste bastubelysningen tillsammans med den mer traditionella gallerbelysningen. Fiberbelysningen som monteras i laven skapar ett mjukt sken som reflekteras av träet. Fibrerna monteras i bastun i samband med panelningen och monteringen av lavar. Fördelen med lavebelysningen är också den ljudlösa projektorn som är godkänd i fuktiga utrymmen och som kan monteras under laven på panelens yta.

SunSauna kan erbjuda samtliga bastu-utrymmen egen lavebelysning. Vilken typ av belysning som ska installeras, bestäms vid planeringsskedet.  

7. Panelning

Bastupanelerna påverkar betydligt stämningen i bastun eftersom största delen av ytorna är panel. Bastun är till för avslappning, därför passar den enkla och lugna stilen bra. Traditionellt har panelerna monterats liggande. Numera är det vanligt med stående panel, vilket blir en fin kontrast mot det liggande ryggstödet. Snedpanelning och fingerpaneler är tunga visuella element och bör användas med försiktighet.

Även med panelernas färger påverkar man stämningen i bastun. Mörk panel skapar en "rökbastustämning". Ljus panel framhäver det rena och fräscha i bastun. Panelningen fullbordas med lister. Till liggande paneler ansluts hörnlist och till stående paneler taklist. Pricken på i:et blir luftventilens lucka i trä.

8. Säkerheten är viktig i dimensioneringen av bastun

Säkerheten är en del av trivseln. Att stiga upp, vistas och stiga ned från laven ska vara tryggt för alla. Mellan dörren och bastupallen bör det vara minst en fotbladslängd (200–300 mm), så att man inte behöver luta mot dörren vid nedstigningen, utan i lugn och ro kliva först på golvet och sedan öppna dörren. 

En tillräckligt stor fotlave och tvärslån mellan övre och undre laven gör bastun säker även för barn. 2-stegs pallen och räcket som monterats på väggen ökar också tryggheten i bastun och gör förflyttningen säker.

Mer om bastuns och hemmaspats dimensionering i Simo Heikkiläs artikel.

9. Batuns material

I bastun utsätts trämaterialen för stora påfrestningar. Torrdestilleringen av träet påskyndas i över 70 graders temperatur. Detta medför under årens lopp sprickor och stickor i materialet. Även ständig fuktväxling, väta samt torka påskyndar fenomenet. Följande faktorer är avgörande i valet av lavematerial: materialets färg, rengöringsmöjlighet, är det kådigt?, kvistigt? eller hur lätt spricker det?

Som bastumaterial används både barr- och lövträd. Stommaterialet bör vara av barrträd, som tål fukt bättre än lövträd. Lövträd, som klibbal och asp är porösa och blir inte kådiga, varför de lämpar sig väl som lave- och panelmaterial. Ibland kan det uppstå vridningar i lavar av lövträd.

De ljusaste materialerna är barrträd, abachi och asp. Klibb- och gråalens färg varierar från ljusrött till rödbrunt. Värmebehandlingen gör trädet mörkare, mer hållbar mot fukt och med mindre vridningar men bräckligare material. Sprickningar är vanligast i värmebehandlad asplave och mer sällsynt i värmebehandlad al.

10. Hemligheten med en ren bastu

För att kunna hålla bastun ren är det viktigt att bastulaven är lätt att rengöra och att golvet är lättåtkomligt. Om man inte kommer under laven utan skruvmejsel eller om man måste krypa under laven, är det lätt hänt att städningen inte blir av. För att lavarna ska vara så lättstädade som möjligt, är det viktigt att sitt- och fotlavens trallar är löstagbara och kan rengöras på båda sidorna, så som i SunSauna lavemodeller.

Att skydda träytorna underlättar rengöringen betydligt. En skyddad yta hindrar smutsen och vattnet att uppsugas i träet. För att förlänga lavarnas livslängd, behandlas laven och bastupallen med laveskydd, som har en konsistens av paraffinolja. Behandlingen bör upprepas 2-3 gånger per år.

Lavedukar är lämpliga att använda både på sitt- och fotlaven. Bastun torkar bäst om man låter aggregatet vara på 15-30 min efter bastubadandet. Torkningen förhindrar effektivt svamp- och mögelväxt.

Innan användning bör panelerna skyddas med panelskydd i två omgångar. Man bör undvika att blöta ned träytorna i onödan.

Kalken i vattnet fäster hårt på bastuns glasdörr och -vägg om man inte sköljer av och torkar upp med duschskrapa efter bastubadandet i samband med torkandet av golv. Om kalken sitter hårt på glaset, kan man lätt slipa bort den med polerlera. 

 

Underhållspaket för laven: innehåller 1L paraffinolja, 0,5L rengöringsmedel och tvättsvamp.

Underhållspaket för glasväggen och -dörren: innehåller rengöringsmedel-burk och tvättsvampar.

 

Text: Konsta Kuparinen, Sun Sauna Oy